சிபில் ஸ்கோர் ஆன்லைன் காசோலை

உங்களுடைய வாழ்க்டக அடுத்த நிடைக்கு முன்னனறும் சமயங்களிை், உங்களுக்ககன ஒரு கசாந்த வீடு வாங்கனவா அை்ைது உங்களுடைய கநடுநாடளய கனவான கசாந்த கார் வாங்கனவா அை்ைது ஒரு சிறந்த கதாழிடைத் கதாைங்கனவா நீங்கள் கைன் வாங்க எண்ணியதுண்ைா?

உங்களுடைய கனவுகடள நீங்கள் அடைவதற்கு என்ன கசய்ய னவண்டும் என்று உங்களுக்குத் கதரியவிை்டை என்றாை், உங்கள் மனதிலுள்ள அடனத்து னகள்விகளுக்கும் நாங்கள் பதிைளிக்கினறாம்!

நீங்கள் ஒரு வங்கி அை்ைது நிதி நிறுவனத்திைமிருந்து கைன்  கபற விரும்பினாை், உங்களிைம் நை்ை கிகரடிை் ஸ்னகார் இருத்தை் மிகவும் அவசியம்.


கிரைடிட் ஸ்ககோை் என்றோல் என்ன என்று ககட்கிறீை்களோ? 

கிகரடிை் ஸ்னகார் என்பது ஒரு தனிநபரது கைன் கபறும் தகுதிடயக் குறிக்கப் பயன்படும் எண்ணாகும்.

ஒருவை் தன்னுரடய கிரைடிட் ஸ்ககோரை எப்படி அறிந்துரகோள்ள முடியும்?

நீங்கள் உங்கடள ஒரு சிபிை் ஸ்னகார் அறியும் முடறக்கு உை்படுத்திக்ககாள்ள னவண்டும்.

முதலிை், சிபிை் (கிகரடிை் இன்ஃபர்னமஷன் பீனரா (இந்தியா) லிமிகைை்) என்றாை் என்ன என்படதப் பற்றித் கதரிந்துககாள்னவாம். உங்களுடைய கைன் கபறும் தகுதிடய மதிப்பிடும் இந்தியாவின் முன்னணி கைன் மதிப்பீை்டு நிறுவனம் சிபிை் ஆகும். சிபிை் இருப்பதன் காரணமாகனவ னமடை நாடுகள் இந்தியாடவ நிதி சார்ந்த கை்வியறிவுள்ள ஒரு நாடு என்று கூறுகிறார்கள். இது இந்திய நிதிச் சந்டதகடள கவளிப்படைத்தன்டம ககாண்ைதாகவும், நம்பகத்தன்டம ககாண்ைதாகவும் மாற்றியுள்ளது.னமலும், சிபிை் நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் வணிகர்களிடைனய விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்தி, நிதிச்சந்டதகளிை் உள்ள அபாயங்கடள அவர்கள் சுைபமாக நிர்வகிக்கும் வடகயிலும், னமாசமான கைன்கள் வழங்கப்படுவடதக் கை்டுப்படுத்தும் வடகயிலும் கை்ைடமக்கப்பை்டுள்ளது.

சிபிை் ஸ்னகார் அறியும் முடறடய ஆன்டைனினைனய னமற்ககாள்ளைாம். சிபிை் ஸ்னகாடர கதரிந்து ககாள்ளும் படிப்படியான வழிமுடறடயச் சிறிது னநரம் கழித்துப் பார்க்கைாம்.

எந்தகவாரு கைடனயும் வழங்குவதற்கு முன்பு, வங்கிகளும் நிதி நிறுவனங்களும் சிபிை் ஸ்னகாடர சரிபார்க்கின்றன.

சிபிை் ஸ் னகார ்முடற உங்களுக்கான ஒரு கிகரடிை் ஸ் னகாடர உருவாக்குகிறது. இது
கபாதுவாக 3 இைக்க எண் ணாகும், இது 300 முதை் 900 வடர இருக்கும்.
உங்களுடைய ஸ் னகார ் 300 க்கு கீனழ இருந்தாை் அது னமாசமான ஸ் னகாராக
கருதப்படும் . அனத னநரத்திை் உங்களுடைய ஸ் னகார ் 900 ஆக இருந்தாை் அது
சிறந்ததாகக் கருதப்படுகிறது.

ஒவ்கவாரு மாதமும், பை்னவறு வங்கிகள் மற்றும் என்.பி.எஃப்.சி நிறுவனங்கள், பை
தனிநபரக் ள் மற்றும் வணிகங்களுக்கான சிபிை் ஸ் னகாரக் டள அறிவதற்காக
அறிக்டககடளத் தயார ்கசய்கின்றன.. இது, கைன் கபறத் தகுதியான
வாடிக்டகயாளரக் டளத் னதரவு் கசய்யவும் , ஏற்கனனவ கைன் கபற்ற
வாடிக்டகயாளரக் ளது பணம் திருப்பிச ்கசலுதது் ம் முடறடயக் கண் காணிக்கவும்
உதவுகிறது.

வங்கிகளும் நிதி நிறுவனங்களும் உங்களுடைய கிகரடிை் ஸ் னகாடர
சரிபாரக் ்கும்னபாது, உங்களுடைய ஸ் னகார ் 700-க்கும் னமை் இருக்க னவண் டும்
என்படத நிடனவிை் ககாள்வது அவசியம்.

கிகரடிை் ஸ் னகார ் என்றாை் என்ன, சிபிை் என்றாை் என்ன என்படத இப்னபாது நீங்கள் புரிந்து ககாண் டிருப்பீரக் ள் என்று நம்புகினறாம் . அடுத்ததாக நாம் இப்னபாது நமது சிபிை் ஸ் னகாடர அறிந்து ககாள்வது எப்படி என்படதத் கதரிந்துககாள்னவாம்
வாருங்கள்.


கிரைடிட் ஸ் ககோரை எவ்வோறு அறிந்து ரகோள்வது?

சிபிை் ஸ் னகாடர அறிந்துககாள்ளப் பின்வரும் வழிமுடறகடளப் பின்பற்றவும்.

கிரைடிட் ஸ் ககோரை இலவசமோக அறிந்து ரகோள்வது எப்படி:

ஜனவரி 2017 முதை், உங்களது கிகரடிை் ஸ் னகாடர நீங்கள் ஆன்டைனிை்
கதரிந்துககாள்ளவும், ஒவ்கவாரு ஆண் டும் இைவசமாக ஒருமுடற உங்களது
கிகரடிை் ஸ் னகார ்மற்றும் கிகரடிை் ரிப்னபாரை் ட் ை வழங்கவும் உரிமம் கபற்ற நான்கு கைன் தகவை் நிறுவனங்களும் உதவ னவண் டும் என்று இந்திய ரிசரவ் ் வங்கி
ஆடணயிை்டுள்ளது.

வருைத்திற்கு ஒரு முடற இைவச சிபிை் ரிப்னபாரை் ட் ைப் கபறுவது எவ்வாறு
என்படத னமற்ககாண் டு காணைாம், வாருங்கள்:

ஸ் கைப் 1: சிபில் வடைத்தளத்திற்குச ்கசை்ைவும்

ஸ் கைப் 2: அங்குக் ககாடுக்கப்பைடு் ள்ள படிவத்திை் உங்களது தகவை்களான கபயர,்
கதாைரபு் எண் , மின்னஞ்சை் முகவரி னபான்றவற்டறப் பூரத் தி் கசய்து, கதாைரவும்
என்படத கிளிக் கசய்து ஸ் கைப் 2ற்கு கசை்ைவும்.

ஸ் கைப் 3: உங்கள் பான் எண் உை்பை உங்கடளப் பற்றிய கூடுதை் விவரங்கடள
நிரப்பவும். அடுத்த கை்ைத்திற்குச ்கசை்ை உங்கள் பான் விவரங்கடளச ் சரியாக
உள்ளிடுவடத உறுதிகசய்திைவும்.s

ஸ் கைப் 4: உங்கள் கைன்கள் மற்றும் கிகரடிை் காரடு் கள் பற்றிய அடனதது்
னகள்விகளுக்கும் சரியாகப் பதிைளிக்கவும், அதன் அடிப்படையிை் உங்கள் சிபிை்
ஸ் னகார ்கணக்கிைப்படும் , னமலும் உங்களின் முழுடமயான கிகரடிை் ரிப்னபாரை் ்
உருவாக்கப்படும்.

சிபிை் ஸ் னகாடர அறிந்துககாள்ளச ்கசய்ய னவண் டிய நான்கு முக்கிய படிகள்
இடவனய.
இருப்பினும், கீனழ உள்ளடவ னமனை பை்டியலிைப்பை்ை முக்கிய படிகளின்
கதாைரச் சி் யாகும் .

ஸ் கைப் 5: உங்களுக்கு பை்னவறு கை்ைண சந்தாக்கள் பரிந்துடரக்கப்படும்
(உங்களுக்கு ஒரு வருைத்திை் ஒன்றுக்கு னமற்பைை் ரிப்னபாரை் க் ள் னதடவப்பைை் ாை் ).
உங்களுக்கு இைவச கிகரடிை் ஸ் னகார ்மற்றும் ரிப்னபாரை் ் ஒரு முடற மைடு் னம
னதடவப்பை்ைாை், பக்கத்தின் கீனழ உள்ள ‘னவண் ைாம் நன்றி’( No Thanks) என்படதத்
னதரந் ்கதடுக்கவும் .

இந்தக் கை்ைத்திை் தான் உங்களுடைய கணக்கு உருவாக்கப்படும். னமலும்,
அவ்வாறு கணக்கு உருவாக்கப்பை்ைடத உறுதிப்படுத்தும் கசய்தி ஒன்று
அடுத்துவரும் பக்கத்திை் காண் பிக்கப்படும்.

ஸ் கைப் 6: ஸ் கைப் 2 இை் உருவாக்கப்பை்ை உங்களது உள்நுடழவு மற்றும்
கைவுசக் சாை்டைப் பயன்படுததி் , உங்கள் கணக்கிை் உள்நுடழயைாம் .

னமலும் கதாைர, உங்கடள நீங்கனள அங்கீகரிக்க னவண் டும். உங்கள் பதிவு
கசய்யப்பைை் கணக்கிை் ஒரு மின்னஞ்சடைப் கபறுவீரக் ள் . அதிலுள்ள
இடணப்டபக் கிளிக் கசய்து மின்னஞ்சலிை் வழங்கப்பை்ை ஒரு முடற மை்டுனம
பயன்படுத்தக்கூடிய கைவுசக் சாை்டை உள்ளிைவும் .

உங்கள் கைவுசக் சாை்டை மாற்றி மீண் டும் உள்நுடழயும் படி னகைக் ப்படுவீரக் ள் .

ஸ் கைப் 7: நீங்கள் உள்நுடழந்ததும், உங்களுடைய தனிப்பை்ை விவரங்கள்
அடனத்தும் அங்குத் தானாகனவ காண் பிக்கப்படும் (புைங்களிை் உங்கள்
தனிப்பைை் விவரங்கள் தானாகனவக் காண் பிக்கப்பைாவிை்ைாை் , அவற்டறச ்
சரியாக உள்ளிைவும் ). தயவுகசய்து உங்கள் கதாைரபு் எண் டண உள்ளிைடு் ச ்
சமரப் ்பி என்படதக் கிளிக் கசய்யவும் .

ஸ் கைப் 8: நீங்கள் அந்த படிவதட் தச ் சமரப் ்பித்தவுைன் உங்கள் முகப்பு பக்கம்
காண் பிக்கப்பைடு் , அதிை் உங்களது சிபிை் ஸ் னகார  ்காை்ைப்படும் . கூடுதைாக,
உங்கள் கிகரடிை் ரிப்னபாரட் ையும் முகப்பு பக்கத்திை் கபற்றிைைாம் .

இருப்பினும் , கிகரடிை் ஸ் னகாடர ஒரு முடற மைடு் னம சரிபாரக் ்க
அறிவுறுத்தப்படுவதிை்டை. வங்கிகள், நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் பை்னவறு கைன்

வழங்கும் நிறுவனங்கள் மாதாந்திர அடிப்படையிை் , ரிப்னபாரை் க் டள
புதுப்பிப்பதாை் உங்கள் ரிப்னபாரை் ்டிை் ஏற்படும் ஏற்ற தாழ்வுகடள நீங்கள்
கதாைரந் ்து கண் காணிக்க னவண் டும் .

ஒரு நை்ை கிகரடிை் ஸ் னகாடரத் தக்கடவக்க, உங்கள் சிபிை் ஸ் னகாடரப் பாதிக்கும்
கை்டுப்பாடுகள், காரணிகள் மற்றும் ஒை்டுகமாத்த பரிந்துடரகடளக் கீனழ
காணைாம்.


தரடகள்கோைணிகள்பைிந்துரைகள்
கைன்
னபாரை் ஃ் னபாலினயாக்களின்
கைடவ

- கசக்யூரை் ்
னைான்களின் சதவீதம்


- அன் -கசக்யூரை் ்
னைான்களின் சதவீதம்


- கைன் வரம்பிற்குள்
பயன்படுத்துங்கள்

- உங்கள் சிபிை்
ரிப்னபாரை் ட் ை
பிடழகளின்றி
டவத்திருங்கள்.


- உங்களது
னபகமண் ை்கடள
புறக்கணிக்கனவா அை்ைது
தாமதிக்கனவா னவண் ைாம்

கைன் பயன்பாடு- கைன்களின்
எண் ணிக்டக.
- உங்கள் கிகரடிை் காரடு்
நிலுடவத் கதாடகடயச ்
சுழற்சியிை் டவத்திருக்க
னவண் ைாம்
முன்பு திருப்பிச ்கசலுத்திய
கைன் தவடண ரிக்காரடு் கடள
கண் காணியுங்கள்

- சரியான னநரத்திை்
திருப்பி கசலுத்திய
கைன்கள்,


- கைன் ஏய்ப்பு மற்றும்
கசலுத்தத் தவறிய
கைன்கள்


- அதிகமான
நிலுடவத் கதாடக

- உங்கள் கைன் வரம்டப
முழுவதுமாக
பயன்படுத்துவடதக்
கை்டுப்படுத்துங்கள்.
பிற கை்டுப்பாடுகள்

- அதிக
எண் ணிக்டகயிை்
உள்ள கைன்
விண் ணப்பங்கள்


- கைன்களின்
எண் ணிக்டக

- பை்னவறு கைன்களுக்கு
விண் ணப்பிப்படதத்
தவிரத் து் விடுங்கள்


சிபிை் இந்தியாவின் நான்கு கைன் மதிப்பீை்டு நிறுவனங்களிை் ஒன்றாகும்.

பிற ஏகஜன்சிகளிைமிருந்து கிகரடிை் ரிப்னபாரை் க் டள கீனழயுள்ள இடணப்புகள்
மூைம் கபறைாம்:

எக்ஸ் பிைியன்

ரைமோைக் ்

ஈக்விஃகபக்ஸ்

நீங்கள் கபரச் னை் னைான் -ற்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பினாை் , அதற்கான
கசயை்முடறடயத் கதாைங்க இங்னக கிளிக் கசய்யவும்.

சிபிை் ஸ் னகார ் என்றாை் என்ன, அது ஏன் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகின்றது
என்படதப் பற்றி னமலும் அறிந்துககாள்ள இடதப் படிக்கவும்.

*இந்த கை்டுடரயிை் வழங்கப்பை்டுள்ள தகவை்கள் அடனத்தும் கபாதுவானடவ
மற்றும் தகவை் னநாக்கங்களுக்காக மை்டுனம இக்கருத்துக்கள் பகிரப்பை்டுள்ளன.
இது உங்களுடைய நடைமுடற சூழ்நிடைகளுக்கு ஏற்ற குறிப்பிை்ை
ஆனைாசடனகளுக்கு மாற்றானது இை்டை. நீங்கள் எந்தகவாரு கசயடையும்
கதாைங்குவதற்கு முன் / குறிப்பிை்ை கதாழிை்முடற ஆனைாசடனடயப் கபற
பரிந்துடரக்கப்படுகிறீரக் ள் .