ਆਪਣੇ ਸਿਬਿਲ ਸਕੋਰ ਨੂੰ checkਨਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ CIBIL ਸਕੋਰ ਦੀ ਜ ਾਂਚ ਕਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਸੀੀਂ ਕਦੇ ਨਵ ੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜ ੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਪਨੇ ਵ ਲੀ ਕ ਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ ਲੈਣ ਬ ਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਸ ਇਦ ਤੁਹ ਡ ਆਪਣ ਕ ਰੋਬ ਰ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ?

ਜੇ ਤੁਹ ਨੂੂੰ ਪੱਕ ਪਤ ਨਹੀੀਂ ਹੈ ਚਕ ਕੀ ਕਰਨ ਹੈ, ਤ ੀਂ ਸ ਡੇ ਕੋਲ ਸ ਰੇ ਜਵ ਬ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀੀਂ ਬੈਂਕ ਜ ੀਂ ਚਕਸੇ ਚਵੱਤੀ ਸੂੰਸਥ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਰਜ ਲੈਣ ਿ ਹੁੂੰਦੇ ਹੋ, ਤ ੀਂ ਇਹ ਸੁਚਨਸਚਿਤ ਕਰੋ ਚਕ ਤੁਹ ਡੇ ਕੋਲ ਿੂੰਗ ਕਰੈਚਡਟ ਸਕੋਰ ਹੈ।

ਇੱਕ ਕਰੈਕਿਟ ਸਕੋਰ ਕੀ ਹ ੁੰਦ ਹੈ, ਤ ਸੀਾਂ ਪ ੱਛਦੇ ਹੋ!

ਤੁਹ ਨੂੂੰ CIBIL ਜ ੀਂਿ ਚਵੱਿੋਂ ਗੁਜਰਨ ਪਵੇਗ ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਚਹਲ ੀਂ, ਆਓ ਅਸੀੀਂ ਇਸ ਬ ਰੇ ਕੁਝ ਜ ਣਕ ਰੀ ਪਰ ਪਤ ਕਰੀਏ ਚਕ CIBIL (ਕਰੈਚਡਟ ਇਨਫਰਮੇਸਨ ਚਬਊਰੋ ਭ ਰਤ ਚਲਮਚਟਡ) ਕੀ ਹੈ। CIBIL ਭ ਰਤ ਚਵੱਿ ਇੱਕ ਪਰਮੁੱਖ ਕਰੈਚਡਟ ਰੇਚਟੂੰਗ ਏਜੂੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹ ਡੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤ ਨੂੂੰ ਦਰਸ ਉੀਂਦੀ ਹੈ। CIBIL ਦੇ ਕ ਰਨ, ਕੋਈ ਆਸ ਨੀ ਨ ਲ ਇਹ ਕਚਹ ਸਕਦ ਹੈ ਚਕ ਭ ਰਤ ਆਰਚਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ ਚਹਤ ਵ ਲ ਦੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਚਵੱਤੀ ਬ ਜ ਰ ੀਂ ਨੂੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ ਰਦਰਸੀ, ਭਰੋਸੇਮੂੰਦ ਅਤੇ ਢ ੀਂਿ ਗਤ ਬਣ ਇਆ ਹੈ ਤ ੀਂ ਜੋ ਜੋਚਖਮ ੀਂ ਦ ਪਰਬੂੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮ ੜੇ ਕਰਚਜਆੀਂ ਨੂੂੰ ਕ ਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਵੱਤੀ ਸੂੰਸਥ ਵ ੀਂ ਅਤੇ ਕ ਰੋਬ ਰ ੀਂ ਚਵੱਿ ਜ ਗਰੁਕਤ ਫੈਲ ਈ ਜ ਸਕੇ।

ਇੱਕ CIBIL ਜ ੀਂਿ ਆਨਲ ਈਨ ਕੀਤੀ ਜ ੀਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀੀਂ ਇਸ ਪੜ ਅ-ਦਰ-ਪੜ ਅ ਗ ਈਡ 'ਤੇ ਥੋੜਹੀ ਦੇਰ ਬ ਅਦ ਝ ਤ ਪ ਵ ੀਂਗੇ ਚਕ CIBIL ਸਕੋਰ ਦੀ ਜ ੀਂਿ ਚਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਚਵੱਤੀ ਸੂੰਸਥ ਵ ੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਚਹਲ ੀਂ CIBIL ਸਕੋਰ ਦੀ ਜ ੀਂਿ ਕਰਦੇ ਹਨ।

CIBIL ਜ ੀਂਿ ਇੱਕ ਕਰੈਚਡਟ ਸਕੋਰ ਪੈਦ ਕਰਦ ਹੈ, ਜੋ ਚਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 300 ਤੋਂ 900 ਦੇ ਚਵਿਕ ਰ ਇੱਕ 3-ਅੂੰਕ ੀਂ ਦ ਨੂੰਬਰ ਹੁੂੰਦ ਹੈ। 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਮ ੜ ਹੁੂੰਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਕ 900 ਦ ਸਕੋਰ ਆਦਰਸਕ ਰੂਪ ਚਵੱਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੂੰਦ ਹੈ.

ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ੀਂ ਅਤੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਬਹੁਤ ਸ ਰੇ ਚਵਅਕਤੀਆੀਂ ਅਤੇ ਕ ਰੋਬ ਰ ੀਂ ਲਈ CIBIL ਸਕੋਰ ਦੀ ਜ ੀਂਿ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆੀਂ ਚਰਪੋਰਟ ੀਂ ਪੇਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲੇ ਚਵੱਿ, ਉਹਨ ੀਂ ਨੂੂੰ ਸਹੀ ਗ ਹਕ ੀਂ ਦੀ ਿੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਗ ਹਕ ੀਂ ਦੇ ਮੁੜ ਅਦ ਇਗੀ ਪੈਟਰਨ ੀਂ ਦੀ ਚਨਗਰ ਨੀ ਕਰਨ ਚਵੱਿ ਮਦਦ ਕਰਦ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ੀਂ ਅਤੇ ਚਵੱਤੀ ਸੂੰਸਥ ਵ ੀਂ ਕਰੈਚਡਟ ਸਕੋਰ ਦੀ ਜ ੀਂਿ ਕਰਦੀਆੀਂ ਹਨ, ਤ ੀਂ ਇਹ ਚਧਆਨ ਚਵੱਿ ਰੱਖਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਚਕ ਸਕੋਰ 700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਿ ਹੀਦ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਆਓ, ਆਪਣੇ CIBIL ਸਕੋਰ ਦੀ ਜ ੀਂਿ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਚਹਲੂ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਚਨਸਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀੀਂ ਸਮਝ ਿੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਚਕ ਕਰੈਚਡਟ ਸਕੋਰ ਕੀ ਹੁੂੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ CIBIL ਕੀ ਹੁੂੰਦ ਹੈ।


ਤ ਾਂ ਸਵ ਲ ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਕਰੈਕਿਟ ਸਕੋਰ ਦੀ ਜ ਾਂਚ ਕਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜ ਵੇ?

CIBIL ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੀ ਜ ੀਂਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸ ਡੀ ਪੜ ਅ-ਦਰ-ਪੜ ਅ ਗ ਈਡ ਦ ਪ ਲਣ ਕਰੋ।

ਕਰੈਚਡਟ ਸਕੋਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜ ੀਂਿ ਚਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ:

ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ, ਭ ਰਤੀ ਚਰਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਲ ਜਮੀ ਕਰ ਚਦੱਤ ਹੈ ਚਕ ਿ ਰੋਂ ਲ ਇਸੂੰਸਸੁਦ ਕਰੈਚਡਟ ਜ ਣਕ ਰੀ ਕੂੰਪਨੀਆੀਂ ਤੁਹ ਨੂੂੰ ਆਨਲ ਈਨ ਕਰੈਚਡਟ ਸਕੋਰ ਦੀ ਜ ੀਂਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸ ਲ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰੈਚਡਟ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਕਰੈਚਡਟ ਚਰਪੋਰਟ ਪਰਦ ਨ ਕਰ ਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਉੀਂਦ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਦੱਚਸਆ ਜ ਚਰਹ ਹੈ ਚਕ ਸ ਲ ਚਵੱਿ ਇੱਕ ਵ ਰ ਮੁਫ਼ਤ CIBIL ਚਰਪੋਰਟ ਚਕਵੇਂ ਪਰ ਪਤ ਕੀਤੀ ਜ ਏ।

ਪੜ ਅ 1: CIBIL ਦੀ ਵੈੱਬਸ ਈਟ 'ਤੇ ਜ ਓ

ਪੜ ਅ 2: ਚਦੱਤ ਫ ਰਮ ਭਰੋ ਚਜਸ ਚਵੱਿ ਤੁਹ ਡੀ ਜਰੂਰੀ ਜ ਣਕ ਰੀ ਚਜਵੇਂ ਚਕ ਨ ਮ, ਸੂੰਪਰਕ ਨੂੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਪਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੈਪ 3 'ਤੇ ਕਚਲੱਕ ਕਰੋ

ਪੜ ਅ 3: ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਨੂੰਬਰ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਬ ਰੇ ਵ ਧੂ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਚਨਸਚਿਤ ਕਰੋ ਚਕ ਅਗਲੇ ਪੜ ਅ 'ਤੇ ਜ ਣ ਲਈ ਤੁਸੀੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਤਰਹ ੀਂ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਪੜ ਅ 4: ਤੁਹ ਡੇ ਕਰਚਜਆੀਂ ਅਤੇ ਕਰੈਚਡਟ ਕ ਰਡ ੀਂ ਬ ਰੇ ਸ ਰੇ ਸਵ ਲ ੀਂ ਦ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਚਦਓ, ਇਸਦੇ ਆਧ ਰ 'ਤੇ ਤੁਹ ਡੇ CIBIL ਸਕੋਰ ਦੀ ਗਣਨ ਕੀਤੀ ਜ ਏਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹ ਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰੈਚਡਟ ਚਰਪੋਰਟ ਚਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ CIBIL ਸਕੋਰ ਦੀ ਜ ੀਂਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜ ਣ ਵ ਲੇ ਿ ਰ ਮੁੱਖ ਕਦਮ ਹਨ।

ਹ ਲ ੀਂਚਕ, ਹੇਠ ੀਂ ਚਦੱਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਿੀਬੱਧ ਮੁੱਖ ਕਦਮ ੀਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਨਰੂੰਤਰਤ ਹੈ।

ਪੜ ਅ 5: ਤੁਹ ਨੂੂੰ ਕਈ ਅਦ ਇਗੀ ਸਬਸਚਕਰਪਸਨ ੀਂ ਦ ਸੁਝ ਅ ਚਦੱਤ ਜ ਵੇਗ (ਜੇ ਤੁਹ ਨੂੂੰ ਸ ਲ ਚਵੱਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਪੋਰਟ ੀਂ ਿ ਹੀਦੀਆੀਂ ਹਨ)। ਜੇ ਤੁਹ ਨੂੂੰ ਚਸਰਫ ਇੱਕ ਵ ਰ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਰੈਚਡਟ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਚਰਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ ੀਂ ਪੂੰਨੇ ਦੇ ਹੇਠ ੀਂ 'ਨੋ ਥੈਂਕਸ' ਦੀ ਿੋਣ ਕਰੋ।

ਇਹ ਉਹ ਪੜ ਅ ਹੈ ਚਜੱਥੇ ਤੁਹ ਡ ਖ ਤ ਬਣ ਇਆ ਜ ੀਂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਸਟੀਕਰਣ ਸੁਨੇਹ ਅਗਲੇ ਚਦੱਤੇ ਪੂੰਨੇ 'ਤੇ ਚਦਖ ਇਆ ਜ ੀਂਦ ਹੈ।

ਪੜ ਅ 6: ਆਪਣੇ ਲੌਗਇਨ ਅਤੇ ਪ ਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਟੈੱਪ 2 ਚਵੱਿ ਬਣ ਇਆ ਚਗਆ ਸੀ, ਤੁਸੀੀਂ ਆਪਣੇ ਖ ਤੇ ਚਵੱਿ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ, ਤੁਹ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਪਰਮ ਚਣਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀੀਂ ਆਪਣੇ ਰਚਜਸਟਰਡ ਖ ਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪਰ ਪਤ ਕਰੋਗੇ. ਚਲੂੰਕ 'ਤੇ ਕਚਲੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਚਵੱਿ ਚਦੱਤ ਵੂੰਨ ਟ ਇਮ ਪ ਸਵਰਡ ਨੂੂੰ ਦਰਜ ਕਰੋ।

ਤੁਹ ਨੂੂੰ ਆਪਣ ਪ ਸਵਰਡ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਦੁਬ ਰ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਕਹ ਜ ਵੇਗ ।

ਪੜ ਅ 7: ਇੱਕ ਵ ਰ ਜਦ ਤੁਸੀੀਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ੀਂ ਤੁਹ ਡੇ ਸ ਰੇ ਚਨੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਚਵੱਿ ਆਟੋ-ਪ ਪਯਲੈਟਡ ਹੋ ਜ ਣਗੇ (ਚਕਰਪ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਜ ਣਕ ਰੀ ਪਰਦ ਨ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਖੇਤਰ ਆਟੋ-ਪ ਪਯਲੈਟਡ ਨਹੀੀਂ ਹਨ) । ਚਕਰਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣ ਸੂੰਪਰਕ ਨੂੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਮਹ ੀਂ ਕਰੋ 'ਤੇ ਕਚਲੱਕ ਕਰੋ।

ਪੜ ਅ 8: ਇੱਕ ਵ ਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀੀਂ ਇਹ ਫ ਰਮ ਜਮਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤ ੀਂ ਤੁਹ ਡ ਡੈਸਬੋਰਡ ਤੁਹ ਡੇ CIBIL ਸਕੋਰ ਦੇ ਨ ਲ ਪਰਗਟ ਹੋ ਜ ਵੇਗ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ ਵ , ਤੁਸੀੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰੈਚਡਟ ਚਰਪੋਰਟ ਡੈਸਬੋਰਡ 'ਤੇ ਪਰ ਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹ ਲ ੀਂਚਕ, ਚਸਰਫ ਇਕ ਵ ਰ ਕਰੈਚਡਟ ਸਕੋਰ ਦੀ ਜ ੀਂਿ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲ ਹ ਨਹੀੀਂ ਚਦੱਤੀ ਜ ੀਂਦੀ। ਤੁਹ ਡੀ ਚਰਪੋਰਟ ਚਵੱਿ ਉਤਰ ਅ-ਿੜਹ ਅ ਦੀ ਚਨਗਰ ਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਚਕਉੀਂਚਕ ਬੈਂਕ, ਚਵੱਤੀ ਸੂੰਸਥ ਵ ੀਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰੈਚਡਟ ਏਜੂੰਸੀਆੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਧ ਰ 'ਤੇ ਚਰਪੋਰਟ ਨੂੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਧ ਰ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੀਆੀਂ ਹਨ।

ਿੂੰਗੇ ਕਰੈਚਡਟ ਸਕੋਰ ਨੂੂੰ ਬਣ ਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਓ ਆਪ ੀਂ ਉਹਨ ੀਂ ਰੁਕ ਵਟ ੀਂ, ਕ ਰਕ ੀਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਿੀਆੀਂ ਚਸਫ ਰਸ ੀਂ 'ਤੇ ਨਜਰ ਮ ਰੀਏ ਜੋ ਤੁਹ ਡੇ CIBIL ਸਕੋਰ ਨੂੂੰ ਪਰਭ ਚਵਤ ਕਰਦੀਆੀਂ ਹਨ।


ਰੁਕ ਵਟ
ਕ ਰਕ
ਚਸਫ ਰਸ ੀਂ

- ਸੁਰੱਚਖਅਤ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪਰਤੀਸਤਤ

ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਚਮਸਰਣ
- ਅਸੁਰੱਚਖਅਤ ਕਰਚਜਆੀਂ ਦੀ ਪਰਤੀਸਤਤ- ਆਪਣੀ CIBIL ਚਰਪੋਰਟ ਨੂੂੰ ਗਲਤੀ ਮੁਕਤ ਰੱਖੋ

- ਕਰੈਚਡਟ ਸੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
- ਆਪਣੇ ਭੁਗਤ ਨ ਨੂੂੰ ਨਜਰਅੂੰਦ ਜ ਜ ੀਂ ਮੁਲਤਵੀ ਨ ਕਰੋ
ਕਰੈਚਡਟ ਉਪਯੋਗ
- ਕਰਚਜਆੀਂ ਦੀ ਚਗਣਤੀ
- ਆਪਣੇ ਕਰੈਚਡਟ ਕ ਰਡ ਦੇ ਬਕ ਏ ਨੂੂੰ ਨ ਘੁਮ ਓ

- ਸਮੇਂ ਚਸਰ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦ ਇਗੀ

ਪੁਰ ਣੇ ਭੁਗਤ ਨ ਟਰੈਕ ਚਰਕ ਰਡ
- ਲੋਨ ਿੋਰੀ ਅਤੇ ਮੂਲ
- ਆਪਣੀ ਕਰੈਚਡਟ ਚਲਚਮਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ

- ਬਹੁਤ ਚਜਆਦ ਭੁਗਤ ਨ ਕਰਨ


- ਪ ਈਪਲ ਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸਨ ੀਂ ਦੀ ਚਗਣਤੀ
- ਕਈ ਲੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸਨ ੀਂ ਤੋਂ ਬਿੋ
ਹੋਰ ਰੁਕ ਵਟ ੀਂ
- ਕਰਚਜਆੀਂ ਦੀ ਸੂੰਚਖਆ


CIBIL ਭ ਰਤ ਚਵੱਿ ਿ ਰ ਕਰੈਚਡਟ ਰੇਚਟੂੰਗ ਏਜੂੰਸੀਆੀਂ ਚਵੱਿੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਤੁਸੀੀਂ ਹੇਠ ੀਂ ਚਦੱਤੇ ਚਲੂੰਕ ੀਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅਦ ਚਰਆੀਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕਰੈਚਡਟ ਚਰਪੋਰਟ ਪਰ ਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

Experian
Highmark
Equifax

ਜੇ ਤੁਸੀੀਂ ਚਕਸੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਵ ਸਤੇ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਿ ਹੁੂੰਦੇ ਹੋ, ਤ ੀਂ ਸੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏਥੇ ਕਚਲੱਕ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀੀਂ ਇਸ ਬ ਰੇ ਹੋਰ ਪੜਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਕ CIBIL ਸਕੋਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਏਥੇ ਚਕਉੀਂ ਮ ਇਨੇ ਰੱਖਦ ਹੈ।

* ਇਸ ਲੇਖ ਚਵੱਿ ਚਦੱਤੀ ਜ ਣਕ ਰੀ ਚਸਰਫ ਜ ਣਕ ਰੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ੀਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹ ਡੇ ਆਪਣੇ ਹ ਲ ਤ ੀਂ ਚਵੱਿ ਚਵਸੇਸ ਸਲ ਹ ਦ ਚਵਕਲਪ ਨਹੀੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚਸਫ ਰਸ ਕੀਤੀ ਜ ੀਂਦੀ ਹੈ ਚਕ ਤੁਸੀੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕ ਰਵ ਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਚਹਲ ੀਂ ਚਵਸੇਸ ਪੇਸੇਵਰ ਸਲ ਹ ਲਓ।