നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോർ ഓൺ‌ലൈനിൽ എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം

എങ്ങനെയാണ് െിങ്ങളുനെ CIBIL സ്‌ക ർ പരിക ാധിക്കുന്നത്?


ഒരു പുതിയ വീട്  വാങ്ങുന്ധതിന ാ,  അല്ലെങ്കിൽ ിങ്ങളുല്െ സ്വപ് ത്തിലുള്ള കാർ വാങ്ങുന്ധതിന ാ വായ്പ എെുക്കുന്ധത് എനപാല്െങ്കിലുും പരിഗണിച്ചിട്ടുനടാ? അല്ലെങ്കിൽ ിങ്ങളാഗ്ഗഹിക്കുന്ധ ആ ബിസ്ി സ്സ് തുെങ്ങുന്ധതി ു നവടി?

അതി ായി എന്താണ് ല്െനേടത് എന്ധ് ിങ്ങൾക്ക് ഉറപിലെ എങ്കിൽ, ഇതാ ിങ്ങളുല്െ എലൊ സ്ുംശയങ്ങൾക്കുും ഉള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഞങ്ങളുല്െ പക്കലുട്.

ിങ്ങൾ ഒരു ബാങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ാമ്പത്തിക സ്ഥാപ ത്തിൽ ിന്ധുും കെും വാങ്ങുവാന ാ വായ്പനയെുക്കുന്നതികൊ ഉനേശിക്കുന്ധുല്വങ്കിൽ, ിങ്ങൾക്ക് ഒരു മികച്ച ല്ഗ്കഡിറ്റ് സ്‌നകാർ ഉല്ടന്ധു ഉറപു വരുനത്തടതാണ്.

ഇെി െിങ്ങൾ ക ാദിക്കൂ, എന്താണ് നര ഡിറ്റ് സ്‌ക ാർ എന്ന്!

ഒരു ല്ഗ്കഡിറ്റ് സ്‌നകാർ എന്ധത് ഒരു വയക്തിയ്ക്ക് ല്ഗ്കഡിറ്റി ുള്ള അർഹത സ്ൂെിപിക്കുന്ധതി ുള്ള ഒരു സ്ുംഖ്യയാണ്.


എങ്ങനെയാണ് ഒരാളുനെ നര ഡിറ്റ് സ്‌ക ാർ പരിക ാധിക്കുന്നത്?

ിങ്ങൾ ഒരു CIBIL പരിനശാധ യിലൂല്െ കെന്ധുനപായിട്ടുനടാ?

ആദ്യമായി, CIBIL (ല്ഗ്കഡിറ്റ് ഇൻന ാർനമഷൻ ബയൂനറാ (ഇന്തയ)ലിമിറ്റഡ് എന്താണ് എന്ധത് സ്ുംബ􀅸ിച്ച് ഒരു അവനബാധും ൽകാും. ിങ്ങൾക്ക് ല്ഗ്കഡിറ്റി ുള്ള അർഹത ഗ്പതി ലിപിക്കുന്ധ ഒരു മുൻ ിര ല്ഗ്കഡിറ്റ് നററ്റിങ് ഏജൻസ്ിയാണ് CIBIL. സ്ിബിൽ കണക്കില്ലെുത്തുല്കാട് , ഇന്തയ സ്ാമ്പത്തികമായി സ്ാക്ഷരമായ രാഗ്രമാല്ണന്ധു ഒരാൾക്ക് ിസ്സുംശയും പറയാവുന്ധതാണ്. ഇത് സ്ാമ്പത്തിക വിപണികല്ള കൂെുതൽ സ്ുതാരയവുും, വിശവസ് ീയവുും ഘെ പരവുമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്ധു, അതുവെി സ്ാമ്പത്തിക സ്ഥാപ ങ്ങളില്ലയുും വയവസ്ായങ്ങളില്ലയുും രസ്ാധയതകൾ കകകാരയും ല്െേുന്ധതി ുും നദ്ാഷകരമായ വായ്പകല്ള ിയഗ്ന്തിക്കുന്ധതി ുും സ്ാധിക്കുന്ധതാണ്.

ഒരു CIBIL പരിനശാധ ഓൺകലൻ ആയാണ് െത്തുന്ധത്. എങ്ങല് യാണ് CIBIL സ്‌നകാർ പരിനശാധിക്കുന്ധത് എന്ധതിന്ല്റ ഘട്ടും ഘട്ടമായുള്ള മാർഗ ിർനദ്ശങ്ങൾ മുക്ക് പിന്ധീട് കാണാവുന്ധതാണ്.

ഏതു വായ്പകൾ അ ുവദ്ിക്കുന്ധതി ുും ബാങ്കുകളുും സ്ാമ്പത്തിക സ്ഥാപ ങ്ങളുും CBIL സ്‌നകാർ മുൻകൂറായി പരിനശാധിക്കുന്ധതാണ്.

CIBIL പരിനശാധ വെി ഒരു ല്ഗ്കഡിറ്റ് സ്‌നകാർ ലഭിക്കുന്ധു, ഇത് സ്ാധാരണയായി 300 ുും 900 ുും ഇെയിലുള്ള മൂന്ധക്ക സ്ുംഖ്യയായിരിക്കുും. 300 ുും താല്െ വരുന്ധ സ്‌നകാർ വളല്ര നമാശമായതുും 900 ു അെുത്തുള്ളത് വളല്ര മികച്ചതാണ് എന്ധുും കണക്കാക്കല്പെുന്ധു.

എലൊ മാസ്വുും വിവിധ ബാങ്കുകളുും എൻ ബി എഫ് സ്ികളുും വിവിധ വയക്തികൾക്കുും ബിസ്ി സ്സുകൾക്കുമായി CIBIL സ്‌നകാർ പരിനശാധിക്കുന്ധതി ുള്ള റിനപാർട്ടുകൾ തോറാക്കുന്ധു.

ഇത് ഉെിതമായ ഉപനഭാക്താക്കല്ള തിരല്െെുക്കുന്ധതി ുും ിലവിലുള്ള ഉപനഭാക്താക്കളുല്െ തിരിച്ചെവ് രീതികൾ ിരീക്ഷിക്കുന്ധതി ുും സ്ഹായിക്കുന്ധു.

ബാങ്കുകളുും സ്ാമ്പത്തിക സ്ഥാപ ങ്ങളുും ല്ഗ്കഡിറ്റ് സ്‌നകാർ പരിനശാധിക്കുനമ്പാൾ, സ്‌നകാർ 700 ു മുകളിലായിരിക്കണും എന്ധ് ഓർമിനക്കടത് അതയാവശയമാണ്.

ഇനപാൾ മുക്ക് ഗ്പധാ കാരയത്തിനലക്ക് കെക്കാും - എന്ല്റ CIBIL സ്‌നകാർ പരിനശാധിക്കുക. എന്താണ് ല്ഗ്കഡിറ്റ് സ്‌നകാർ, എന്താണ് CIBIL എന്ധത് സ്ുംബ􀅸ിച്ച് ഇതിന ാെകും ിങ്ങൾക്ക് വയക്തമായ ധാരണ കിട്ടിയിരിക്കുും എന്ധുറപാണ്.

അകപാൾ ക ാദയം എങ്ങനെയാണ് നര ഡിറ്റ് സ്‌ക ാർ പരിക ാധിക്കു എന്നതാണ്?

CIBIL സ്‌നകാർ പരിനശാധിക്കുന്ധതി ുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ വിശദ്ീകരിക്കുന്ധ ഞങ്ങളുല്െ കഗഡ് പിന്തുെരുക.

എങ്ങല് യാണ് സ്ൗജ യമായി ല്ഗ്കഡിറ്റ് സ്‌നകാർ പരിനശാധിക്കുന്ധത്:

2017 ജ ുവരി മുതൽ, കലസ്ൻസ്‌ ഉള്ള ാല് ല്ഗ്കഡിറ്റ് ഇൻന ാർനമഷൻ കമ്പ ികൾ എലൊും തല്ന്ധ ല്ഗ്കഡിറ്റ് സ്‌നകാർ ഓൺകലൻ ആയി പരിനശാധിക്കാ ുും, സ്ൗജ യമായി ല്ഗ്കഡിറ്റ് സ്‌നകാർ ൽകാ ുും, കൂൊല്ത എലൊ വർഷവുും ല്ഗ്കഡിറ്റ് റിനപാർട്ട് ൽകാ ുും സ്ൗകരയല്മാരുക്കണല്മന്ധു ഭാരതീയ റിസ്ർവ് ബാങ്ക് ിർബ􀅸ിതമാക്കിയിരുന്ധു.

വർഷത്തില്ലാരിക്കൽ സ്ൗജ യമായ CIBIL റിനപാർട്ട് എങ്ങല് ലഭിക്കുല്മന്ധത് ഇവില്െ പറയുന്ധു.

ഘട്ടും 1: CIBIL ല്വബ്‌കസ്റ്റിനലക്ക് നപാകുക

ഘട്ടും 2: ിങ്ങളുല്െ നപര്, നകാൺൊക്ടട് മ്പർ, ഇല്മയിൽ അഗ്ഡസ്സ് എന്ധിങ്ങല് യുള്ള അതയാവശയ വിവരങ്ങൾ ൽകിയിരിക്കുന്ധ ന ാമിൽ പൂരിപിക്കുക. കൂൊല്ത തുെരുന്ധതി ായി ഘട്ടും 2 വില്ല തുെരുക എന്ധതിൽ ക്ലിക്ക് ല്െേുക.

ഘട്ടും 3: ിങ്ങളുല്െ പാൻ മ്പർ ഉൾപല്െയുള്ള അധിക വിവരങ്ങൾ പൂരിപിക്കുക. അെുത്ത ഘട്ടത്തിനലക്ക് തുെരുന്ധതി ായി ിങ്ങളുല്െ പാൻ വിവരങ്ങൾ കൃതയമായി ൽകിയിട്ടുട് എന്ധ് ഉറപാക്കുക.

ഘട്ടും 4: ിങ്ങളുല്െ വായ്പകൾ , ല്ഗ്കഡിറ്റ് കാർഡുകൾ എന്ധിവ സ്ുംബ􀅸ിച്ചുള്ള നൊദ്യങ്ങൾക്ക് ശരിയായി ഉത്തരും ൽകുക, ഇതില് അെിസ്ഥാ മാക്കിയാണ് ിങ്ങളുല്െ CIBIL സ്‌നകാർ ിർണ്ണയിക്കുന്ധത് കൂൊല്ത ിങ്ങളുല്െ പൂർണമായ റിനപാർട്ടുും ിർമിക്കല്പെുന്ധത്. CIBIL സ്‌നകാർ പരിനശാധിക്കുന്ധതി ുള്ള ാല് ഗ്പധാ ഘട്ടങ്ങൾ നമല്പറെവയാണ്.

എന്ധിരുന്ധാലുും, താല്െ പറയുന്ധവ, മുകളിൽ പറെിട്ടുള്ള ഗ്പധാ ഘട്ടങ്ങളുല്െ തുെർച്ചയായി ല്െനേടതാണ്.


ഘട്ടും 5: ിങ്ങൾക്കായി പണും ൽകിയുള്ള വിവിധ സ്ബ്‌സ്‌ഗ്കിപ്ഷ ുകൾ ിർനദ്ശിക്കല്പനട്ടക്കാും ( ിങ്ങൾക്ക് ഒന്ധിൽ കൂെുതൽ റിനപാർട്ട് ഒരു വർഷത്തിൽ ആവശയമാല്ണങ്കിൽ). ിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റത്തവണ മാഗ്തനമ സ്ൗജ യ ല്ഗ്കഡിറ്റ് സ്‌നകാർ, റിനപാർട്ട് എന്ധിവ ആവശയമുള്ളൂ എങ്കിൽ നപജി ു താല്െയുള്ള ന ാ താങ്ക്സ്‌ തിരല്െെുക്കുക. 

ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ിങ്ങളുല്െ അക്കൗട് ിർമ്മിക്കല്പെുന്ധത്. കൂൊല്ത തുെർന്ധുള്ള നപജിൽ ഒരു ഉറപു വരുത്തൽ സ്നേശവുും ഗ്പദ്ർശിപിക്കല്പെുും.

ഘട്ടും 6: ഘട്ടും 2 ൽ സ്ൃരിച്ച ിങ്ങളുല്െ നലാഗിൻ, പാസ്സ്്‌നവർഡ് എന്ധിവ ഉപനയാഗിച്ച് ിങ്ങൾക്ക് ിങ്ങളുല്െ അക്കൗടിൽ നലാഗിൻ ല്െോവുന്ധതാണ്.

മുനന്ധാട്ടു തുെരുന്ധതി ായി, ിങ്ങൾക്ക് സ്വയും അുംഗീകാരും ന നെടതുട്. ിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ല്െയ്ത അക്കൗടിൽ ിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇല്മയിൽ ലഭിക്കുന്ധതാണ്. ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ല്െയ്ത് ഇല്മയിലിൽ തന്ധിട്ടുള്ള ഒറ്റത്തവണ പാസ്സ്്‌നവർഡ് ൽകുക.

ിങ്ങനളാെു ിങ്ങളുല്െ പാസ്സ്്‌നവർഡ് മാറ്റി വീടുും നലാഗിൻ ല്െോൻ ിർനദ്ശിക്കുന്ധതായിരിക്കുും.

ഘട്ടും 7: ഒരിക്കൽ ിങ്ങൾക്ട നലാഗ് ഇൻ ല്െയ്തു കെിൊൽ , ിങ്ങളുല്െ വയക്തിഗത വിവരങ്ങൾ എലൊും തല്ന്ധ സ്വാഭാവികമായി ഓനട്ടാ നപാപുനലറ്റ് ല്െേുന്ധതായിരിക്കുും( ീൽഡുകൾ ഓനട്ടാ നപാപുനലറ്റ് ല്െയ്തിലെ എങ്കിൽ കൃതയമായ വിവരങ്ങൾ ൽകുക) ിങ്ങളുല്െ നകാൺൊക്ടട് മ്പർ ൽകി, സ്ബ്‌മിറ്റ് എന്ധതിൽ ക്ലിക്ക് ല്െേുക.

ഘട്ടും 8: ിങ്ങൾ ആ ന ാും സ്ബ്‌മിറ്റ് ല്െയ്തു കെിൊൽ ഡാഷനബാർഡിൽ ിങ്ങളുല്െ CBIL സ്‌നകാർ ഗ്പദ്ർശിപിക്കല്പെുന്ധതായിരിക്കുും. ഇതി ു പുറല്മ ിങ്ങൾക്ക് ിങ്ങളുല്െ ല്ഗ്കഡിറ്റ് റിനപാർട്ടുും ഡാഷനബാർഡിൽ ലഭിക്കുന്ധതാണ്.

എന്ധിരുന്ധാലുും, ഒറ്റത്തവണ മാഗ്തും ല്ഗ്കഡിറ്റ് സ്‌നകാർ പരിനശാധിക്കുന്ധത് ിർനേശിക്കല്പട്ടിട്ടുള്ളതലെ. ബാങ്കുകളുും, സ്ാമ്പത്തിക സ്ഥാപ ങ്ങളുും വിവിധ ല്ഗ്കഡിറ്റ് ഏജൻസ്ികളുും മാസ്ുംനതാറുും റിനപാർട്ട് പുതുക്കുനമ്പാൾ ിങ്ങളുല്െ റിനപാർട്ടില്ല ഉയർച്ച താഴ്െകൾ ിങ്ങൾ ിരീക്ഷിച്ചുല്കാനടയിരിനക്കടതാണ്.

ലെ ല്ഗ്കഡിറ്റ് സ്‌നകാർ പാലിക്കുന്ധതി ായി ിങ്ങളുല്െ CIBIL സ്‌നകാറില് ല്മാത്തത്തിൽ ബാധിക്കുന്ധ തെസ്സങ്ങളുും ഘെകങ്ങളുും ല്മാത്തത്തിലുള്ള ിർനദ്ശങ്ങളുും എന്താല്ണന്ധു മുക്ക് ന ാക്കാും.


തെസ്സങ്ങൾഘെകങ്ങൾശുപാർശകൾ
നലാൺ നപാർട്ടന ാളിനയാ മിഗ്ശിതും

- - ല്സ്കയൂർ ല്െയ്ത വായ്പകളുല്െ ശതമാ ും

- ല്സ്കയൂർ ല്െോത്ത വായ്പകളുല്െ ശതമാ ും

- ിങ്ങളുല്െ CIBIL റിനപാർട്ട് പിശകുകൾ ഇലൊല്തയാക്കുക

- ിങ്ങളുല്െ നപയ്ല്മന്റുകൾ അവഗണിക്കുകനയാ അല്ലെങ്കിൽ കാലതാമസ്ും വരുത്തുകനയാ ല്െേരുത്

ല്ഗ്കഡിറ്റ് ഉപനയാഗും

-ല്ഗ്കഡിറ്റ് പരിധി ഉപനയാഗും

- വായ്പകളുല്െ എണ്ണും

- ിങ്ങളുല്െ ല്ഗ്കഡിറ്റ് കാർഡ് ബാലൻസ്‌ ബാക്കി വയ്ക്കരുത്
മുൻപല്ത്ത തിരിച്ചെവിന്ല്റ ഗ്ൊക്ക് ല്റനക്കാഡ്

- സ്മയാ ുസ്രണമുള്ള വായ്പാ തിരിച്ചെവുകൾ

-വായ്പകൾ ഒെിവാക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചെവ് വീഴ്െ

- അമിതമായ തിരിച്ചെവ് ബാക്കി

ിങ്ങളുല്െ ല്ഗ്കഡിറ്റ് പരിധിയുല്െ ഉപനയാഗും പരിമിതല്പെുത്തുക

- ഒന്ധിലധികും വായ്പ അനപക്ഷകൾ ഒെിവാക്കുക

മറ്റുള്ള തെസ്സങ്ങൾ

- തുെല്രയുള്ള അനപക്ഷകളുല്െ എണ്ണും

-വായ്പകളുല്െ എണ്ണുംCIBIL എന്ധത് ഇന്തയയില്ല ാല് ല്ഗ്കഡിറ്റ് നററ്റിങ് ഏജൻസ്ികളിൽ ഒന്ധാണ്

മറ്റു ഏജൻസ്ികളിൽ ിന്ധുള്ള ല്ഗ്കഡിറ്റ് റിനപാർട്ട് ിങ്ങൾക്ക് താല്െ പറയുന്ധ ലിങ്കുകളിൽ ിന്ധുും ലഭിക്കുന്ധതാണ്:

എക്സസ്‌പീരിയൻ

ഹൈമാർക്സ

ഇ വിഫാക്സസ്‌

താങ്കൾ ഒരു വയക്തിഗത വായ്പയ്ക്ക് അനപക്ഷിക്കാൻ ഉനേശിക്കുന്ധുല്വങ്കിൽ, അത് ആരുംഭിക്കുന്ധതി ായി ഇവിനെ ക്ലിക്ട ല്െേുക.

CBIL സ്‌നകാറില് ക്കുറിച്ച് കൂെുതൽ വിവരങ്ങളുും എന്തുല്കാടാണിത് ഗൗരവതരമാകുന്ധത് എന്ധ് ിങ്ങൾക്ക് ഇവില്െ വായിക്കാവുന്ധതാണ്.


​​​​​​​ഈ ആർട്ടിക്കിളിൽ പറെിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ല്പാതുസ്വഭാവമുള്ളവയാണ് കൂൊല്ത വിവരങ്ങൾ അറിയുന്ധതിന് നവടി മാഗ്തമുള്ളതാണ്. ഇത് ിങ്ങളുല്െ ഗ്പനതയക സ്ാഹെരയങ്ങളിനലക്കായുള്ള ഗ്പനതയക ഉപനദ്ശങ്ങൾക്ക് പകരമുള്ളവയലെ. ഏല്തങ്കിലുും െപെികൾ സ്വീകരിക്കുന്ധതിന ാ/ ിരാകരിക്കുന്ധതിന ാ മുൻപ് ഗ്പനതയകമായി ല്ഗ്പാ ഷ ലുകളിൽ ിന്ധുള്ള ഉപനദ്ശും സ്വീകരിക്കാൻ ിങ്ങനളാെു ിർനദ്ശിക്കുന്ധു.