તમારા સિબિલ સ્કોરને checkનલાઇન કેવી રીતે તપાસો?

તમારો CIBIL સ્કોર કેવી રીતે તપાસવો(તપાસવ ું)?


શ ું તમે ક્યારેય નવ ું મકાન ખરીદવા માટે, અથવા તમારી સ્વપ્નની ગાડી ખરીદવા માટે લોન લેવાન ું વવચાર્ ું છે? બની શકે છે કે કદાચ તમે લોન લઈને તમારો ધુંધો પણ શરૂ કરવા માુંગતા હોવ(હોય)?

જો તમને ખાતરી ન હોય કે તમારે શ ું કરવ ું જોઈએ, તો અમારી પાસે તમારા બધા પ્રશ્નોના જવાબ છે.

જો તમે કોઈ બેંક અથવા નાણાકીય સુંસ્થા પાસેથી લોન લેવા માુંગતા હોવ, તો સૌથી પહેલા ખાતરી કરો કે તમારી પાસે સારો ક્રેડડટ સ્કોર છે.

હવે તમે પૂછશો કે, ક્રેડિટ સ્કોર કોને કહેવાય!

ક્રેડડટ સ્કોર એ એવી સુંખ્યા છે જેનો ઉપયોગ વ્યક્તતની ક્રેડડટની યોગ્યતા દશાાવવા માટે કરવામાું આવે છે.


તમારો ક્રેડિટ સ્કોર કેવી રીતે ચકાસવો(તપાસવ ું)?

તે જાણવા માટે તમારે CIBILની ચકાસણીની પ્રડક્રયામાુંથી પસાર થવ ું પડશે.

સૌથી પહેલા, આપણે CIBIL (ક્રેડડટ ઇન્ફોમેશન બ્ર્ રો (ઇન્ન્ડયા) લલવમટેડ) વવષે થોડી માડહતી મેળવીએ. CIBIL એ ભારતની એક અગ્રણી( અગ્રણી) રેડટિંગ એજન્સી છે, જે તમારી શાખની(શાખાની) યોગ્યતાને દશાાવે છે. CIBILને કારણે, કોઈ પણ વ્યક્તત સરળતાથી કહી શકે છે કે ભારત આવથિક રીતે સાક્ષર (સારસ) રાષ્ટ્ર છે. તેણે જોખમોન ું(જોખમન ું) સુંચાલન કરવા અને વાુંધાજનક(વાુંધાજનક) લોનને વનયુંવિત કરવા માટે નાણાકીય સુંસ્થાઓ અને વ્યવસાયમાું જાગૃવત ફેલાવવા માટે નાણાકીય બજારોને વધ પારદશાક, વવશ્વસનીય અને માળખાગત બનાવ્ર્ ું છે.

CIBILની ચકાસણી ઓનલાઇન કરવામાું આવે છે. CIBILનો સ્કોર કેવી રીતે ચકાસવો તે અંગે આપણે આગળ વધ માડહતી મેળવીશ ું.

બેંકો અને નાણાકીય સુંસ્થાઓ કોઈપણ પ્રકારની લોન આપતા પહેલા CIBILના સ્કોરની તપાસ અવશ્ય કરે છે.

CIBILની તપાસ દ્વારા ક્રેડડટ સ્કોર મેળવવામાું આવે છે, જેમાું સ્કોર 3 અંકની સુંખ્યાનો બનેલો હોય છે જે સામાન્ય રીતે 300 થી 900 ની વચ્ચે હોય છે. તેમાું 300ની નીચેનો સ્કોર નબળો ગણવામાું આવે છે જ્યારે 900નો સ્કોર આદશા ગણાય છે.

દર મડહને, વવવવધ NBFC અને બેંકો બહ વવધ વ્યક્તતઓ અને વવવવધ ઉદ્યોગોના CIBIL સ્કોર ચકાસવા માટે તેમના અહેવાલો રજૂ કરે છે. જેના કારણે, તેમને યોગ્ય ગ્રાહકો પસુંદ કરવામાું અને હાલના ગ્રાહકોની ચ કવણીની પદ્ધવત પર દેખરેખ રાખવા માટે મદદ મળે છે.

જ્યારે બેંકો અને નાણાકીય સુંસ્થાઓ ક્રેડડટ સ્કોર તપાસે છે, ત્યારે તેમના માટે તે ધ્યાનમાું રાખવ ું જરૂરી હોય છે કે સ્કોર 700 ની ઉપર હોવો જોઈએ.

હવે, આપણે CIBIL સ્કોરની ચકાસણીને લગતા મહત્વના પાસા પર વવશે વાત કરીએ. અત્યાર સ ધીના વણાનમાું તમે ચોક્કસપણે ક્રેડડટ સ્કોર અને CIBIL વવશે વવસ્તૃત જાણકારી મેળવી લીધી હશે.


હવે પ્રશ્ન એ છે કે ક્રેડિટ સ્કોર ચકાસવો(તપાસવ ું) કઈ રીતે?

CIBIL સ્કોર જાણવા માટે ઉત્તરોત્તર લેવામાું આવતા પગલા દશાાવતી અમારી માગાદવશિકાને અન સરો(માગાદશાનને અન સરો).

વવનામ લ્યે ક્રેડીટ સ્કોર કેવી રીતે તપાસવો

જાન્ર્ આરી 2017થી, ભારતીય ડરઝવા બેંકે ચારેય લાઇસન્સ પ્રાપ્ત કરેલ કુંપનીઓને ફરજીયાતપણે તમને ઓનલાઇન ક્રેડડટ સ્કોર ચકાસવા(તપાસવ ું) અને દર વષે વનિઃશ લ્ક ક્રેડડટ સ્કોર અને ક્રેડડટ અહેવાલ આપવા વનદેવશત(વનદેવશત)કરી છે.

વષામાું એકવાર વન:શ લ્ક CIBIL ડરપોટા આ રીતે મેળવી શકાય.

પગલ ું 1: CIBIL વેબસાઈટ પર જાઓ.

પગલ ું 2: : તમને પ્રદાન કરેલ ફોમા ભરો જેમાું તમારા વવશેની જરૂરી વવગતો જેવી કે નામ, સુંપકા નુંબર, ઇ-મેઇલ આઈડી દશાાવવા જરૂરી હોય છે અને ત્યારબાદ આગળ વધવા માટે બીજા નુંબરના પગલાું પર ક્તલક કરો.

પગલ ું ૩: તમારા પાન નુંબર સડહત તમારા વવશેની અન્ય વવગતો ભરો. હવે પછીના પગલા પર આગળ વધવા માટે તમારી પાન વવગતોને યોગ્ય રીતે દાખલ કયાાની ખાતરી કરો.

પગલ ું 4: તમારી લોન અને ક્રેડડટ કાર્ડાસ વવશેના બધા પ્રશ્નોના યોગ્ય જવાબ આપો, જેના આધારે તમારા CIBIL સ્કોરની ગણતરી કરવામાું આવશે, અને તમારો સુંપૂણા ક્રેડડટ ડરપોટા બનશે.

CIBIL સ્કોરને તપાસવા માટેના આ ચાર મ ખ્ય પગલાું છે

જો કે, નીચે આપેલ પગલા ઉપર પ્રમાણેનાું સૂલચબદ્ધ મ ખ્ય પગલાુંઓના અન સુંધાનમાું આગળ વધે છે.

પગલ ું 5: તમને વવવવધ પેઇડ સક્બ્સ્ક્રપ્શન્સ સૂચવવામાું આવશે (જો તમને એક વષામાું એક કરતા વધ અહેવાલોની જરૂર હોય તો). જો તમને ફતત એક વાર મફત ક્રેડડટ સ્કોર અને અહેવાલની જરૂર હોય, તો પછી પૃષ્ટ્ઠના નીચેના ભાગમાું આપેલ ‘NO THANKS’ પસુંદ કરીને તેને ક્તલક કરો.

આ તબક્કામાું તમાર ું એકાઉન્ટ બનાવવામાું આવે છે, અને નીચેના પૃષ્ટ્ઠ પર પ ન્ષ્ટ્ટ થયેલ સુંદેશ પ્રદવશિત થાય છે.

પગલ ું 6: તમે પગલા-2માું બનાવેલ તમારા લોગીન અને પાસવડાનો ઉપયોગ કરીને તમારા એકાઉન્ટમાું લોગીન કરી શકો છો.

હવે આગળ વધવા માટે, તમારે પોતાને પ્રમાલણત કરવાની જરૂર છે. તમે તમારા નોંધાયેલા એકાઉન્ટ પર એક ઇ-મેઇલ મેળવશો. લલિંક પર ક્તલક કરો અને ઇ-મેઇલ માું પ્રદાન કરેલ એક વાર વપરાય એવો પાસવડા દાખલ કરો.

તમને તમારો પાસવડા બદલવા અને ફરીથી લોગીન કરવા માટે પૂછવામાું આવશે.

પગલ ું 7: એકવાર તમે લોગીન કરી લો પછી તમારી બધી વ્યક્તતગત વવગતો ડડફોલ્ટરૂપે સ્વચાલલત હશે (કૃપા કરીને જો ક્ષેિો સ્વચાલલત ન હોય તો ચોક્કસ માડહતી પ્રદાન કરો). કૃપા કરી તમારો સુંપકા નુંબર

દાખલ કરો અને સબવમટ(સબમિટ) પર ક્લિક કરો

પગલ ું 8: તે ફોમા સબવમટ(સબમિટ)કયાા પછી તમારા ડેશબોડા પર તમારો CIBIL સ્કોર દેખાશે. આ ઉપરાુંત, તમે ડેશબોડા પર તમારો ક્રેડડટ પણ મેળવી શકો છો.


જો કે, ફતત એક જ વાર ક્રેડડટ સ્કોર તપાસવાની સલાહ આપવામાું આવતી નથી. તમારા અહેવાલમાું તમારા નાણાુંકીય ઉતાર-ચડાવને ધ્યાનમાું લેવામાું આવે છે. કારણ કે બેંકો, નાણાકીય સુંસ્થાઓ અને વવવવધ ક્રેડડટ એજન્સીઓ દરેક મડહનાના આધારે ડરપોટાન ું નવીનીકરણ(નવીનીકરણ) કરે છે.

સારા ક્રેડડટ સ્કોરને જાળવવા માટે અવરોધો, પડરબળો અને એકુંદર ભલામણો વવશે જાણીએ; જે તમારા CIBIL સ્કોર પર અસર કરે છે.

સારા ક્રેડડટ સ્કોરને જાળવવા માટે અવરોધો(અવરોધ), પડરબળો(પડરબળ) અને એકુંદર ભલામણો વવશે જાણીએ; જે તમારા CIBIL સ્કોર પર અસર કરે છે.


અવરોધો(અવરોધ)પડરબળો(પરરબળ)ભલામણો(ભલાિણ)
લોન પોટાફોલલયોન ું વમશ્રણ

- સ રલક્ષત લોનની ટકાવારી


- અસ રલક્ષત લોનની ટકાવારી

- તમારો CIBIL ડરપોટા ક્ષવતરડહત(ક્ષમિ રરિિ) રાખો.
ક્રેડડટની ઉપયોલગતા

- ક્રેડડટ મયાાદાની ઉપયોલગતા


- લોનની સુંખ્યા.

- તમારી ચ કવણીની અવગણના અથવા સ્થલગત કરશો નહીં
ભૂતપૂવા ચ કવણીનો(ચુકવણીના) રેક-રેકોડા

- સમયસર લોનની ચ કવણી,


- લોનની ચોરી અને ડડફોલ્ટ

- વધારે પડતી લેણાુંની(લેવાની) રકમ

- તમારા ક્રેડડટ કાડા બેલેન્સને ફેરવશો નહીં


- તમારી ક્રેડડટ મયાાદાના ઉપયોગને મયાાડદત કરો.

અન્ય અવરોધો(અવરોધ)

- કાયાવાહીમાું હોય તેવી લોનની સુંખ્યા


- લોનની સુંખ્યા

- ઘણી બધી લોન લેવાની ટાળો


CIBIL એ ભારતની ચાર ક્રેડડટ રેડટિંગ એજન્સીઓમાુંની એક છે.


તમે નીચેની લલિંતસથી અન્ય એજન્સીઓના ક્રેડડટ ડરપોટા મેળવી શકો છો:

અન ભવી

હાઈમાકક

ઇક્વવફેવસ

જો તમે વ્યક્તતગત લોન માટે અરજી કરવા માુંગતા હોવ, તો અહીં ક્તલક કરો.

તમે CIBIL સ્કોર અને તેના મહત્વ વવશે વધ જાણકારી મેળવવા અહીંયા વાુંચી શકો છો.

* આ લેખમાું આપવામાું આવેલી માડહતી સાધારણપણે દશાાવેલી છે અને માિ માડહતીના હેત સર દશાાવેલ છે. તે તમારા સુંજોગો પ્રમાણે ચોક્કસ સલાહનો વવકલ્પ નથી. તમને કોઈ પણ પગલાું લેવા માટે/લેવાન ું ટાળતાું પહેલાું વવશેષ વ્યાવસાવયક સલાહ લેવાની ભલામણ કરવામાું આવે છે